[In aanbouw]

 

Introductie

 

Terug naar Hoofdpagina

Met InterArbo  noodzakelijke maatregelen treffen

Door wijzigingen in de wet-en regelgeving verandert de zorg-structuur ingrijpend.

Per 1-7-2005 is de verplichte aansluiting bij een externe Arbo-dienst niet meer van toepassing, echter, een bedrijfsarts blijft aangewezen en nieuwe functies ontstaan of zijn verplicht: de verzuimcoördinator en de preventiemedewerker.

Organisaties en ondernemingen hebben meer ruimte voor eigen keuzes en beleid maar ook veel meer verantwoordelijkheden en risico’s.

De stelselwijziging vraagt om maatregelen binnen organisaties en herinrichting van de arbo-zorg. InterArbo biedt daarvoor een passende oplossing op maat. 

 

InterArbo, maatwerk, interne en integrale aanpak 

Arbozorg, verzuimpreventie, of liever gezondheidszorg is een integraal onderdeel van personeelszorg en personeelsbeleid.

De verschillende aspecten van arbo-zorg en de daarbij horende taken, functies, verantwoordelijkheden, processen en proce-dures moeten goed op elkaar worden afgestemd. Dit is van groot belang voor succesvol gezondheidsbeleid.

Een aantal taken en functies zijn niet extern, maar alleen binnen de organisatie zelf, in te vullen.

Zorg zelf kun je niet uitbesteden, maar tijdige ondersteuning bij integrale arbo-zorg, door bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen, blijkt in de praktijk zeer effectief én gewaardeerd door alle betrokken partijen.

De gewenste externe ondersteuning hangt af van reeds aan-wezige interne functies en kan daarom alleen maatwerk zijn. Toegroeiend naar een juiste mix van een eigen interne arbo-dienst, ondersteund door externe deskundigen via InterArbo

 

Maatschap met visie

Onze visie is dat verzuim niet enkel een medisch aspect heeft, maar dat er in de meeste gevallen sprake is van andere factoren die van invloed zijn op het verzuim. Het zijn ook vooral die arbeidsgerelateerde aspecten waar je vanuit de organisatie wat aan kan doen.

Een interdisciplinaire benadering is daarom noodzakelijk. Wij kiezen dan ook voor het adviseren in een team van bedrijfsarts en arbeidsdeskundige, samen met het case-management. Daarbij zal de ene keer de bedrijfsarts en de andere keer de arbeidsdeskundige het voortouw nemen in overleg met het case-management.

Omdat verzuim vaak te maken heeft met de organisatie en de manier van leidinggeven kan advies van de organisatieadviseur een belangrijke toevoeging vormen. Bij de herinrichting van de arbo-zorg binnen uw organisatie biedt deze de gewenste hulp. De verschillende disciplines van InterArbo ondersteunen de lerende organisatie om deze manier van integraal denken en werken te implementeren in het organisatiebeleid.

 

InterArbo Een eigen interne arbodienst in samenwerking met zelfstandige deskundigen

 

InterArbo maatgevend bij  verhouding kwaliteit/prijs

Door de juiste afstemming van interne activiteiten, case-management en inzet, alleen waar nodig, van bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of andere speciallisten, wordt een hoge kwaliteit van zorg, tegen zo laag mogelijke kosten, gegarandeerd.

Door de netwerkconstructie en directe contracten is er vrijwel geen sprake van overheadkosten.

Ook wordt bij ieder situatie bepaald welke inzet wel of niet nodig is. De zelfstandige deskundigen binnen het netwerk houden elkaar daarbij scherp en kostenbewust.

 

InterArbo Maatstaven

De verantwoordelijkheid voor arbo-zorg berust bij zowel de werkgever als werknemer. Voor InterArbo staat de gezondheid van het personeel en de organisatie centraal.

Het succes van arbo-zorg wordt vooral bepaald door optimale communicatie tussen alle betrokkenen, proactief handelen en veel aandacht voor preventie.

Betrokkenheid van eventuele OR of (G)MR bij de inrichting van de Arbo-zorg en monitoren van het verzuimpreventiebeleid is noodzakelijk.

 

InterArbo is een maatschap, van zelfstandige bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en een organisatieadviseur. De maatschap vormt een kernteam binnen een uitgebreid netwerk van zelf-standige deskundigen. Deze kunnen waar gewenst worden ingezet.

 

Ondersteuning op maat

Het inrichten van een eigen zorgstructuur is maatwerk. De meest gewenste opzet kan per organisatie verschillen en hangt af van reeds aanwezige interne deskundigheid en menskracht, de organisatiestructuur, maar ook  van al bestaande contracten over dienstverlening met administratiekantoren, Arbo-diensten e.d.. De ervaringsdeskundigen van Interarbo bespreken graag met u de diensten die InterArbo en netwerkpartners kunnen bieden, zoals: 

 

-  voorlichten van management van bedrijven en organisaties, eventuele besturen en geledingen, OR, (G)MR over wijzigingen in de wet- en regelgeving en de consequenties, mogelijkheden en risico’s voor de organisatie.

-  uitvoeren van een scan over de financiële risico’s  door de stelselwijzigingen en mogelijke besparing van kosten

-  adviseren over de inrichting van de zorgstructuur binnen de eigen organisatie in samenwerking met InterArbo

-  leveren, werven en selecteren van de “eerste lijn”  functiona-rissen zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, organisatie- adviseurs, casemanagers, en preventiemedewerkers

-  participeren via InterArbo in het gezamenlijk netwerk van deskundige “tweede lijns” deskundigen en adviseurs;

-  verzorgen van trainingen voor en het coachen van leiding-gevenden, casemanagers, preventiemedewerkers, BHV

-  aanreiken en op maat maken van instrumenten zoals o.a. organogrammen, functieomschrijvingen, verzuimprotocollen, preventiebeleidsplannen e.d.

-  begeleiding bij besluitvormings-,inspraak- en implementatie-trajecten

-  verzorgen van voorlichting en communicatie  binnen de organisatie.

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@interarbo.nl.
Laatst bijgewerkt: 24 november 2005